2019 FloXC Show

2019 FloXC Countdown: #13 Thomas Ratcliffe

2019 FloXC Countdown: #13 Thomas Ratcliffe

The No. 13 men’s individual spot goes to Stanford sophomore Thomas Ratcliffe.

Aug 16, 2019 by Gordon Mack