2019 FloXC Show

2019 FloXC Countdown: #8 Blaise Ferro

2019 FloXC Countdown: #8 Blaise Ferro

The No. 8 men’s individual spot goes to Northern Arizona junior Blaise Ferro.

Aug 21, 2019 by Gordon Mack